NL
Kies voertuig
+31618207833
Voertuig kiezen

Gegevensbescherming (Privacy) beleid

GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID
(PRIVACYBELEID)

AFDELING I

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. UAB "Signeda" (hierna "de vennootschap" genoemd), bedrijfscode 001765071B27, Schaijkseweg 4, Zeeland 5411 RL, e-mail: [email protected], Tel: +31612728608, functionaris voor gegevensbescherming Tel.: +31612728608, met inachtneming van het recht op privacy van de bezoekers met bepaalde belangen, kopers of personen die gewoon rondkijken (hierna te noemen "Bezoeker"(s)) van de website www.signeda.nl (hierna te noemen de "Website"), verbindt zich ertoe te zorgen voor de bescherming van hun persoonsgegevens en de handhaving van hun rechten als betrokkenen.

1.2. Dit beleid inzake gegevensbescherming regelt de beginselen en procedures voor de verwerking van persoonsgegevens van de Bezoekers van de Onderneming wanneer zij gebruik maken van de diensten van de Website van de Onderneming of goederen kopen op de Website en daarbij hun persoonsgegevens aan de Onderneming verstrekken. Bezoekers stemmen in met de bepalingen van dit gegevensbeschermingsbeleid, met uitzondering van gegevensverwerkingsactiviteiten waarvoor de individuele toestemming van de Bezoeker nodig is, die het Bedrijf op verzoek zal vragen.

1.3. Bezoekers hebben toegang tot het Gegevensbeschermingsbeleid van de Website door te klikken op "Gegevensbeschermingsbeleid" in het menu van de Website, en cookies in de pop-up cookiebalk, en worden geacht bekend te zijn met de cookies wanneer zij klikken op de knop "Ik accepteer" in de pop-up cookiebalk. Indien een Bezoeker bezwaar heeft tegen het Gegevensbeschermingsbeleid, het gebruik van cookies en/of het niet eens is met de privacy en/of verwerking van Persoonsgegevens op de Website, of het Gegevensbeschermingsbeleid van de Website eenvoudigweg niet leest, mag hij/zij de Website niet langer gebruiken, en indien hij/zij de Website blijft gebruiken, doet hij/zij dit op eigen risico en verantwoordelijkheid, en mag hij/zij geen claims indienen met betrekking tot de privacy en/of verwerking van Persoonsgegevens op de Website.

1.4. Bezoekers van de Website kunnen de op de Website gebruikte cookies (anders dan de strikt verplichte cookies, indien deze in gebruik zijn) accepteren of weigeren door op de desbetreffende knop in de pop-up cookiebalk te klikken.

1.5. OF Bezoekers worden geacht het Gegevensbeschermingsbeleid van de Website te hebben gelezen wanneer zij het vakje "toestemming/aanvaarding" aanvinken bij de registratie op de Website of in het Bezoekerssysteem, of klikken op de knop "Toestaan" of "Afwijzen" (voor het gebruik van cookies), of gewoon door te klikken op "Gegevensbeschermingsbeleid" in de pop-up cookiebalk die op de Website verschijnt (die, indien aangeklikt, het websitevenster met de tekst van het Gegevensbeschermingsbeleid oproept). Het gegevensbeschermingsbeleid kan te allen tijde opnieuw worden bekeken door te klikken op "Gegevensbeschermingsbeleid" in het menu van de Website.

1.6. De Onderneming heeft het recht om bij het sluiten van een contract met de Klant, het verlenen van diensten of het verkopen van goederen buiten deze Website om, aanvullende doeleinden en voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens vast te stellen, die niet in dit Gegevensbeschermingsbeleid worden vermeld. Als u meer wilt weten over de verwerking van persoonsgegevens door de Onderneming, kunt u contact opnemen met of een bezoek brengen aan onze Onderneming via de contactgegevens of het adres vermeld in paragraaf 1.1.

1.7. Bij de verwerking van de persoonsgegevens van de Bezoekers voldoet de Vennootschap aan de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de "Verordening" genoemd), de Wet op de rechtsbescherming van persoonsgegevens van de Republiek Litouwen (hierna de "LPPD" genoemd), de Wet op de elektronische communicatie van de Republiek Litouwen (hierna de "LEC" genoemd), en de bepalingen van andere rechtshandelingen die de bescherming van persoonsgegevens regelen.

1.8. De Vennootschap kan, naar eigen goeddunken, de voorwaarden van dit Gegevensbeschermingsbeleid wijzigen door de relevante informatie op de Site te plaatsen.

2. IN HET GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID GEBRUIKTE TERMEN

2.1. Persoonsgegevens - alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon - direct of indirect, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een persoonlijk identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteitskenmerken van die natuurlijke persoon.

2.2. Betrokkene - een natuurlijke persoon - een klant van het Bedrijf, een bezoeker van de Website, enz. wiens persoonsgegevens door het Bedrijf worden verzameld.

2.3. Toestemming van de betrokkene - elke vrijwillige, specifieke en ondubbelzinnige wilsuiting van een naar behoren geïnformeerde betrokkene door middel van een verklaring of ondubbelzinnige handeling waarmee hij of zij instemt met de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens.

2.4. Gegevensverwerking - elke bewerking of reeks van bewerkingen die al dan niet geautomatiseerd wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of verzamelingen van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, sorteren, systematiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, extraheren, ermee vertrouwd raken, gebruiken, bekendmaken door toezending, verspreiden of op een andere manier beschikbaar stellen voor gebruik, alsmede het samenbrengen of koppelen met andere gegevens, beperken, wissen of vernietigen ervan.

2.5. Beperking van de gegevensverwerking - markering van opgeslagen persoonsgegevens om de toekomstige verwerking ervan te beperken.

2.6. Voor de verwerking verantwoordelijke - de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instelling die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de gegevensverwerking vaststelt.

2.7. Gegevensverwerker - betekent de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instelling - die namens de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt. De werknemers van het bedrijf worden niet beschouwd als gegevensverwerkers.

2.8. "Cookie" is een klein stukje tekstuele informatie dat automatisch wordt aangemaakt wanneer u de Website bezoekt en dat op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen.

2.9. Onder direct marketing wordt verstaan de activiteit waarbij per post, telefoon of andere rechtstreekse middelen goederen of diensten aan personen worden aangeboden en/of hun mening over de aangeboden goederen of diensten wordt gevraagd.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OP DE WEBSITE VERZAMELD?

3.1. Onderneming verzamelt en verwerkt verder de volgende persoonsgegevens van de Bezoekers die door de Bezoekers zelf worden verstrekt bij bezoek, registratie, aanvraag, bestelling van diensten en/of aankoop van goederen op de Website: naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, correspondentie- en/of goederenleveradres, login, wachtwoord, klantidentificatienummer, aankoophistorie, registratiegegevens, gegevens met betrekking tot de bestelling, verkoop of betaling van goederen en/of diensten, correspondentie via e-mail en informatie waarvan de inhoud niet door Onderneming kan worden geraden en gecontroleerd en die, bij het verstrekken van verzoeken, of het leveren waarvan, enz.  de Bezoeker verstrekt in een brief of kennisgevingformulier, informatie met betrekking tot aan de Koper verleende kortingen, informatie over het al dan niet instemmen met de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, wachtwoorden, alle andere gegevens die de Bezoeker aanvullend op eigen initiatief verstrekt bij de registratie, het bestellen van diensten en/of de aankoop van goederen.

3.2. Het Bedrijf verzamelt en blijft persoonsgegevens verwerken die automatisch worden verzameld door middel van cookies (alleen door degenen die hebben ingestemd met het gebruik van deze cookies door te klikken op de toestemmingsknop in de cookiebalk op de Website) en die indirect worden verstrekt door Bezoekers bij het bezoeken, registreren, bestellen van diensten en/of kopen van goederen op de Website. Dit zijn gegevens die automatisch worden verzameld van de computers en/of mobiele apparaten die de Bezoekers gebruiken wanneer zij de Website bezoeken: IP-adressen en tijdstippen van toegang, de door de gebruiker gebruikte browser en de versie daarvan, de door de Bezoekers bezochte websites alvorens de Website van de Onderneming te bezoeken, gegevens over het gebruik van diensten, enz. Dergelijke gegevens worden opgeslagen voor de duur van de samenwerking tussen de Onderneming en de Bezoeker en, afhankelijk van de gegevens, tot 26 (zesentwintig) maanden vanaf het einde van de samenwerkingsperiode (of de laatste sessie van het bezoek van de Bezoeker aan de website). Deze gegevens kunnen voor een langere periode worden opgeslagen indien daarvoor andere wettelijke gronden bestaan. Andere gegevens worden opgeslagen op de servers van cookie controllers (bijv. Google Analytics) en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Onderneming en worden niet door de Onderneming onderhouden. Deze gegevens kunnen maximaal 20 (twintig) jaar worden bewaard.

3.3. Voor meer informatie over de persoonsgegevens die Bezoekers indirect verstrekken wanneer zij de Website bezoeken, wordt verwezen naar de paragrafen 9, 10 en 11 van dit beleid inzake gegevensbescherming die betrekking hebben op cookies.

3.4. Door gebruik te maken van de diensten van de Website neemt de Bezoeker de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de juistheid en nauwkeurigheid van de verstrekte gegevens.

3.5. Indien de Bezoeker nalaat de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om een overeenkomst te sluiten, een overeenkomst uit te voeren, diensten op de Website te verlenen, enz. of onjuiste gegevens verstrekt, zal de Onderneming niet in staat zijn een overeenkomst met de Bezoeker te sluiten en/of de voorwaarden van de overeenkomst na te komen, of de Bezoeker de op de Website aangeboden diensten of algemene diensten te verlenen, of de Bezoeker op correcte wijze te informeren.

3.6. In het geval van een wijziging van uw persoonsgegevens of andere relevante informatie die op de Website wordt verstrekt, verbindt de Bezoeker zich ertoe de verstrekte persoonsgegevens of andere relevante informatie binnen 10 (tien) werkdagen te wijzigen en/of aan te vullen.

3.7. In individuele gevallen heeft de Websitebeheerder het recht om verduidelijking en/of aanvulling van de persoonsgegevens van de Bezoeker of andere relevante informatie te vragen indien dit noodzakelijk is voor de verlening van de diensten van de Website, de verplichtingen van de Onderneming of de uitvoering van een contract.

3.8. Indien op de Website een aparte Bezoekersaccount is aangemaakt, is de Bezoeker verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn/haar inlogwachtwoorden en voor alle handelingen die op de Website worden verricht na het inloggen met de inloggegevens van de Bezoeker. De Bezoeker mag de inloggegevens niet aan derden verstrekken. Indien de Bezoeker weet of vermoedt dat zijn inloggegevens bekend zijn geworden of bekend kunnen worden bij derden, dient de Bezoeker de beheerder van de Website onmiddellijk via de in artikel 1.1 genoemde contactpersonen te informeren en zijn inloggegevens te wijzigen. In het geval dat de websitebeheerder niet op de hoogte wordt gesteld wanneer de website wordt gebruikt door een derde die zich toegang verschaft tot de website met behulp van uw inloggegevens, gaan wij ervan uit dat u het bent die op de website heeft ingelogd.

4. VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP WELKE GRONDEN WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD EN VERWERKT?

4.1. De Vennootschap verwerkt de persoonsgegevens van de Bezoeker op basis van een wettelijke onderbouwing en/of een gemotiveerd en gerechtvaardigd belang dat geen afbreuk doet aan de belangen, rechten en vrijheden van de Bezoeker.

4.2. De Vennootschap verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

    4.2.1. ten behoeve van de elektronische handel, de uitvoering van bestellingen en de administratie van de website (e-shop), de levering van goederen (zendingen) aan klanten en de administratie en andere verplichtingen die voortvloeien uit de koop- en verkooprelatie;

    4.2.2. voor de administratie van de boekhouding betreffende de bestelling van diensten of goederen, en voor de administratie van de diensten na verkoop;

    4.2.3. voor de bescherming en verdediging van geschonden rechten en legitieme belangen, voor het bewijzen en beslechten van juridische geschillen;

    4.2.4. voor het identificeren van de Bezoeker op de Website;

    4.2.5. ten behoeve van de registratie van de bezoeker op de Website;

    4.2.6. voor het identificeren en inloggen op de account van de Bezoeker, het verwerken en administreren van de aankoop van diensten en/of goederen;

    4.2.7. voor communicatiedoeleinden, waaronder correspondentie met de websitebezoeker;

    4.2.8. ter waarborging van de rechten van klokkenluiders, overeenkomstig de wet betreffende de bescherming van klokkenluiders van de Republiek Litouwen;

    4.2.9. en voor andere doeleinden die verband houden met de wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheden van de Vennootschap.

4.3. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de rechtsgronden van GDPR (EU) Verordening 2016/679:

    4.3.1. Artikel 6, lid 1, onder b), d.w.z. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van maatregelen op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van de overeenkomst;

    4.3.2. Artikel 6, lid 1, onder c), d.w.z. de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;

    4.3.3. Artikel 6, lid 1, onder f), d.w.z. de verwerking is noodzakelijk met het oog op de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, tenzij die belangen van de betrokkene of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is;

4.4. Indien het Bedrijf de gegevens van de Bezoeker wenst te gebruiken voor andere doeleinden waarvoor het geen contractuele of andere wettelijke basis heeft, zal het Bedrijf de toestemming van de Bezoeker vragen. Met de toestemming van de Bezoeker (die de Bezoeker te allen tijde kan intrekken) zal het Bedrijf de gegevens alleen gebruiken voor het vervullen van een specifiek doel, bijvoorbeeld zoals uiteengezet in de sectie Direct marketing.

5. HOE WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VAN BEZOEKERS VERWERKT?

5.1. De Vennootschap zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van Bezoekers:

    5.1.1. rechtmatig, billijk en transparant verwerkt;

    5.1.2. voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden;

    5.1.3. adequaat, relevant en alleen noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;

    5.1.4. nauwkeurig en zo nodig bijgewerkt;

    5.1.5. op zodanige wijze worden verwerkt dat door middel van passende technische en organisatorische maatregelen wordt gezorgd voor een passende beveiliging van persoonsgegevens, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van gegevens en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

6. AAN WIE WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VAN BEZOEKERS VERSTREKT?

6.1. Toegang tot de persoonsgegevens van de Bezoeker door werknemers en bevoegde personen van de Onderneming wordt alleen verleend voor de uitoefening van officiële functies in het kader van de functie en rol van de Werknemer binnen de Onderneming.

6.2. Alle ontvangers aan wie het Bedrijf persoonsgegevens doorgeeft (of zal doorgeven, indien nodig) zijn (of worden) gebonden door de wet of door verplichtingen, bevestigd met hun handtekening om vertrouwelijke informatie te beschermen. Zonder toestemming of verzoek van de Bezoeker zal het Bedrijf geen persoonsgegevens doorgeven aan andere, niet in deze voorwaarden genoemde personen, tenzij het Bedrijf daartoe verplicht is overeenkomstig de procedure waarin de wetgeving van de Republiek Der Nederlanden of de Europese Unie voorziet.

6.3. De Onderneming kan, bij het verlenen van diensten of het verkopen van goederen, het voldoen aan de vereisten van de wetgeving van de Republiek der Nederlanden, het nakomen van haar verplichtingen en verbintenissen, voor interne administratieve doeleinden of op basis van het legitieme belang van de Onderneming en / of met een wettelijke basis, persoonlijke gegevens van de Bezoeker ontvangen en / of doorgeven aan de staat, rechtshandhavingsinstanties, enz. natuurlijke of rechtspersonen, alsmede aan derden, zoals leasing-, krediet-, verzekerings-, transport-, koeriers-, juridische dienstverleners, etc. bedrijven, partners of dienstverleners, alsmede indien dit noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten van de Onderneming en voor de overdracht van gegevens aan rechtbanken, personen betrokken bij incassoprocedures, deurwaarders of eenvoudigweg voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen van de Onderneming.

6.4. Ten behoeve van de dienstverlening op de Website worden de persoonsgegevens van de Bezoekers doorgegeven aan de volgende Gegevensverwerkers:

    6.4.1;

        E-shop ontwikkelaars;

        Serveronderhoud bedrijven

6.5. De Vennootschap maakt uitsluitend gebruik van gegevensverwerkers die ervoor zorgen dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen, zodat de verwerking van Gegevens voldoet aan de vereisten van de Verordening en de bescherming van de rechten van Bezoekers als betrokkenen is gewaarborgd.

6.6. De Vennootschap merkt op dat de bovengenoemde gegevensverwerkers het recht hebben om de persoonsgegevens van de Bezoekers uitsluitend in opdracht van de Vennootschap te verwerken.

7. HOE LANG WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

7.1. De persoonsgegevens van bezoekers worden opgeslagen gedurende de gehele periode van samenwerking en zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering en administratie van het contract of de uitvoering van de diensten van de Website (aankoop en verkoop), en daarna zolang de opslag van persoonsgegevens verplicht is voor de Onderneming in overeenstemming met de procedure voorzien in de wetgeving van de Republiek Litouwen. De bewaartermijnen voor verschillende Persoonsgegevens, afhankelijk van de verschillende doeleinden van de gegevensverwerking, kunnen variëren van 1 tot 50 jaar, en in gevallen waarin de wetgeving geen termijnen voorschrijft, zal het Bedrijf verschillende Persoonsgegevens gedurende verschillende perioden bewaren, rekening houdend met de doeleinden van de gegevensverwerking en de feitelijke legitieme gronden van het Bedrijf, bijv:

    7.1.1. Voor de verwerking en administratie van de aankoop van diensten en/of goederen, en voor de administratie van boekhoudkundige documenten in verband met de bestelling van diensten of goederen, worden de persoonsgegevens 50 jaar bewaard (Besluit van de hoofdarchivaris van Litouwen nr. V-100 van 2011-03-09);

    7.1.2. persoonsgegevens van personen die toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden en die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op het moment dat de gegevens werden verzameld - totdat de toestemming wordt ingetrokken of het doel waarvoor de toestemming werd gegeven is verstreken, gedurende 1 jaar bewaard;

    7.1.3. in geval van bewijsvoering voor de rechtbank of in de loop van geschillen worden de gegevens bewaard overeenkomstig de wetgeving inzake de bewaringstermijnen, en in geval van een incident, geschil, onderzoek, gerechtelijke procedure, enz. vanaf het begin van het incident en gedurende een periode van één jaar na afloop van het onderzoek en/of de definitieve beslissing van de rechtbank of de definitieve beslissing van de bevoegde autoriteiten;

    7.1.4. de inloggegevens voor de Website zolang de Bezoeker de Website gebruikt en gedurende 3 jaar nadat de Bezoeker het gebruik van de Website heeft gestaakt;

    7.1.5. gegevens over communicatie worden bewaard tot het einde van de communicatie of gedurende 2 jaar vanaf het laatste moment van de communicatie;

    7.1.6. de contactgegevens worden permanent bewaard zolang de diensten worden verleend of precontractuele communicatie plaatsvindt, en gedurende 2 jaar na het einde van de dienstverlening of het ontbreken van een dienstencontract enz.

7.2. Indien u de precieze details van de gegevens die u interesseren wilt weten, kunt u contact met ons opnemen via de contacten en/of het adres vermeld in punt 1.1 van dit gegevensbeschermingsbeleid.

AFDELING II. MARKETING

8. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN

8.1. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Bezoeker kan de Onderneming de contactgegevens van de Bezoeker gebruiken om per post, e-mail, telefoon of SMS kennisgevingen of herinneringen te sturen in verband met de sluiting van een overeenkomst, met inbegrip van precontractuele activiteiten, de verlening van diensten en/of de handhaving van de wettelijke verplichtingen en/of verbintenissen van de Onderneming en voor soortgelijke doeleinden (die niet als direct marketing worden aangemerkt).

8.2. De Vennootschap voert momenteel direct marketing activiteiten uit. De Onderneming kan de persoonsgegevens van de Bezoeker gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven, aanbiedingen, uitnodigingen en andere promotionele berichten, alsmede het informeren naar de kwaliteit van bestaande diensten of goederen per post, e-mail, telefoon of SMS alleen met voorafgaande toestemming van de Bezoeker, d.w.z. in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. dat de betrokkene toestemming moet geven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, en in overeenstemming met de Wet op de elektronische communicatie. De Onderneming voert haar website statistieken en bezoekersanalyse activiteiten uit door middel van cookies (voor meer informatie over cookies, zie secties 1.3, 2.8, en 3.2, en secties 9, 10 en 11).

8.3. Het Bedrijf kan de volgende acties uitvoeren voor Direct marketing doeleinden (alleen met voorafgaande toestemming van de Bezoeker):

    8.3.1. voor het verzenden van nieuwsbrieven;

    8.3.2. voor het verstrekken van kortings(loyaliteits)kaarten aan Bezoekers, het administreren van de kaarten en het per post, e-mail, telefoon of SMS informeren van Bezoekers die een loyaliteitskaart hebben en toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun gegevens over nieuwe producten en promoties;

    8.3.3. met het oog op direct marketing, spelletjes, loterijen, enquêtes, quizzen, wedstrijden, promoties, statistische vragenlijsten, stemmen en soortgelijke activiteiten;

    8.3.4. met het oog op de deelname van de bezoeker aan het klantenbindings(kortings)programma, met het oog op direct marketing in verband met het klantenbindings(kortings)programma;

    8.3.5. met het oog op bedrijfsanalyses en statistische analyses, en voor het uitvoeren van algemeen onderzoek om de diensten en de kwaliteit ervan te verbeteren.

8.4. De Vennootschap kan toestemming vragen om de volgende persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing als bedoeld in punt 8.3: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.

8.5. Met toestemming van de Bezoeker kunnen de perioden van verwerking en opslag van persoonsgegevens die voor direct-marketingdoeleinden worden verwerkt, als volgt zijn:

    8.5.1. bezoekers die geen bezwaar hebben gemaakt tegen en/of geen toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens op het moment dat de gegevens worden verzameld - zolang het direct-marketingprogramma (het doel waarvoor de toestemming werd gegeven) voortduurt, waarna de gegevens 1 jaar worden bewaard;

    8.5.2. zolang de Bezoeker de kortingskaart gebruikt. Na het laatste gebruik van de kaart worden de gegevens 3 jaar bewaard;

    8.5.3. totdat de toestemming wordt ingetrokken. De toestemming kan worden ingetrokken onder de voorwaarden van punt 18 van het gegevensbeschermingsbeleid.

9. COOKIES

9.1. Om Bezoekers een comfortabelere en efficiëntere surfervaring op de Website te bieden, gebruikt de Website cookies.

9.2. Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser van het apparaat van de bezoeker (bijv. computer, mobiele telefoon, tablet) wanneer de bezoeker websites bezoekt. Cookies worden op grote schaal gebruikt om websites beter en efficiënter te laten werken. In dit beleid worden al deze technologieën "cookies" genoemd.

9.3. Waarom worden cookies gebruikt? Om de bezoeker van de Website de volledige diensten van de Website te kunnen aanbieden en om ervoor te zorgen dat de bezoeker gemakkelijker en efficiënter door de Website kan surfen, worden cookies op de computer (apparaat) van de bezoeker geplaatst. De Onderneming gebruikt de opgeslagen informatie om de bezoeker te identificeren als een eerdere bezoeker van de website, om informatie op te slaan over de geleverde diensten en/of gedane aankopen, om statistieken over het websiteverkeer te verzamelen, enz. Cookies helpen ervoor te zorgen dat de website naar behoren functioneert; zorgen ervoor dat de bezoeker niet bij elk bezoek aan de website opnieuw hoeft in te loggen (als de inlogfunctie wordt gebruikt); helpen de tijdens het bezoek gekozen instellingen van de bezoeker te bewaren; verhogen de snelheid en de veiligheid van de website; stellen de bezoeker in staat pagina's te delen op sociale netwerken; zorgen ervoor dat de bezoeker de website kan aanpassen aan zijn eigen behoeften; zorgen ervoor dat hij informatie op de website sneller kan vinden; helpen de website beter en aantrekkelijker te maken voor bezoekers; en helpen bij het op maat maken van effectievere marketing.

9.4. Welke soorten cookies worden gebruikt?

    9.4.1. Strikt verplichte cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de website om de gebruiker in staat te stellen te navigeren en de websitefuncties te gebruiken. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of u ervan op de hoogte te stellen, maar dit kan ertoe leiden dat sommige delen of functies van de website niet zo goed werken als zou moeten. Deze cookies verzamelen geen informatie voor marketingdoeleinden en onthouden niet waar de bezoeker online is geweest.

    9.4.2. Analytische cookies. Met deze cookies kunnen wij bezoeken en verkeersbronnen tellen om de prestaties van de website te meten en te verbeteren. Analytische cookies kunnen bijvoorbeeld laten zien welke pagina's het vaakst worden bezocht, helpen bij het loggen van websitecrashes en laten zien of de op een website getoonde reclame effectief is. Analytische cookies verzamelen geen persoonlijke informatie over gebruikers en alle informatie die door deze cookies wordt verzameld is geaggregeerd en anoniem.

    9.4.3. Functionele cookies. Deze cookies stellen ons in staat de functionaliteit en personalisatie te verbeteren, bijvoorbeeld door het formaat en de lay-out van de gepresenteerde inhoud te verbeteren, de lettergrootte in te stellen of website-elementen te positioneren. Functionele cookies volgen niet de handelingen van een bezoeker op andere websites. Als de bezoeker deze cookies niet toestaat, werken sommige of alle bovenstaande functies mogelijk niet goed.

    9.4.4. Targeting- of reclamecookies. Targeting- of reclamecookies worden gebruikt om de bezoeker interessantere en relevantere reclame te tonen of om het aantal keren dat dezelfde reclame op de website wordt getoond te beperken. Dit soort cookies wordt ook gebruikt om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten. Deze cookies kunnen worden gebruikt om te onthouden waar de bezoeker naar keek toen hij de website bezocht.

10. OP DE WEBSITE GEBRUIKTE COOKIES

 

Cookie

Naam van de cookie

Doel van de gegevensverwerking

Moment van creatie

Vervaldatum

Gebruikte gegevens

Technische website cookies

 

Cookie noodzakelijk voor de werking van de website

PHPSESSID

Cookie is ontworpen om de functionaliteit van een website te realiseren. Het wordt verwijderd wanneer het websitevenster wordt gesloten

Bij het invoeren van de pagina

Totdat het venster van de website sluit

Uniek ID-nummer

 

 

 

 

 

 

 

 

Tawk.to cookies

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotjar koekjes:

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook Pixel,

 

Teller voor websitebezoekers

_ga

De cookie verzamelt informatie over het gedrag van de gebruiker op de website en wordt gebruikt om statistische informatie op te slaan.

Bij het eerste bezoek aan de pagina

2 jaar.

Uniek ID-nummer

 

Teller voor websitebezoekers

_gid

De cookie verzamelt informatie over het gedrag van de gebruiker op de website en wordt gebruikt om statistische informatie op te slaan.

Bij het bezoek aan de pagina

Totdat het venster van de website sluit

Uniek ID-nummer

 

 

11. HOE KAN IK COOKIES BEHEREN?

11.1. Strikt verplichte cookies zijn een verplichte voorwaarde voor het gebruik van de Website van de Onderneming. Als u deze cookies weigert, kan de Onderneming de functionaliteit van de Website niet garanderen.

11.2. Een bezoeker van de Website kan het gebruik van functionele, targeting- of reclamecookies controleren door de instellingen van de cookies op de Website of de gebruikte browser te wijzigen en door cookies te verwijderen. Met de meeste browsers kan de gebruiker:

    11.2.1. controleren welke cookies zijn opgeslagen en individuele cookies verwijderen;

    11.2.2. cookies van derden blokkeren;

    11.2.3. cookies van specifieke websites blokkeren;

    11.2.4. het verzenden van alle cookies blokkeren;

    11.2.5. alle cookies verwijderen wanneer u uw browser afsluit.

11.3. U kunt de opties voor het wissen van uw cache en cookies bekijken door op de volgende links te klikken: https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lt of https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

11.4. Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies of het uitschakelen van het gebruik van cookies in de toekomst ertoe kan leiden dat de Website niet goed of helemaal niet meer werkt. Om deze redenen raadt de Onderneming niet aan om cookies uit te schakelen wanneer u de Website gebruikt.

12. LINKS OP DE WEBSITE

12.1. De website kan links bevatten naar websites van derden, wetgeving, sociale netwerken en andere bronnen. Er zij op gewezen dat websites van derden die aan de website zijn gekoppeld, onderworpen zijn aan het gegevensbeschermingsbeleid van die websites en dat de Vennootschap geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud van de informatie die door die websites wordt verstrekt, hun activiteiten en de bepalingen van hun gegevensbeschermingsbeleid.

12.2. Het klikken op links op de Website naar sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, YouTube, enz., waar de Vennootschap accounts beheert die aan de Vennootschap toebehoren, kan ook het gebruik van cookies oproepen die door de beheerders van de sociale netwerken worden beheerd. Sommige van de door deze cookies verzamelde gegevens kunnen aan de Vennootschap worden doorgegeven.

AFDELING III. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

13. HET RECHT VAN DE BETROKKENE OP TOEGANG TOT ZIJN GEGEVENS EN DE WIJZE WAAROP DEZE WORDEN VERWERKT

13.1. Een betrokkene die de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker een document heeft verstrekt waaruit zijn identiteit blijkt of die zijn identiteit heeft aangetoond overeenkomstig de bij wet vastgestelde procedure of door middel van elektronische communicatiemiddelen waarmee een persoon naar behoren kan worden geïdentificeerd, heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke een bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over hem worden verwerkt, en indien dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt, het recht op toegang tot zijn of haar eigen persoonsgegevens, uit welke bronnen en welke van zijn of haar persoonsgegevens zijn verzameld, voor welk doel zij worden verwerkt en aan welke ontvangers zij worden verstrekt, en gedurende ten minste één jaar zijn verstrekt. Wanneer persoonsgegevens naar een derde land worden doorgegeven, heeft de betrokkene het recht geïnformeerd te worden over de passende waarborgen in verband met de doorgifte. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt op verzoek eenmaal per kalenderjaar kosteloos een kopie van de verwerkte persoonsgegevens. Voor elke andere door de betrokkene gevraagde kopie kan de verantwoordelijke voor de verwerking een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten in rekening brengen. Wanneer de betrokkene het verzoek langs elektronische weg indient en hij niet anders verzoekt, wordt de informatie in het gebruikelijke elektronische formaat verstrekt.

14. HET RECHT VAN DE BETROKKENE OM ONJUISTE GEGEVENS TE LATEN RECTIFICEREN

14.1. De betrokkene heeft het recht om onjuiste hem betreffende Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging door de verantwoordelijke voor de verwerking te laten rectificeren. Rekening houdend met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verwerkt, heeft de betrokkene het recht te verzoeken dat onvolledige Persoonsgegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

15. HET RECHT OM GEGEVENS TE LATEN WISSEN ("RECHT OM TE WORDEN VERGETEN")

15.1. De betrokkene heeft het recht om zonder onderbouwing van de verantwoordelijke voor de verwerking te verlangen dat hij de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld wist en de verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht de persoonsgegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende gronden kan worden aangevoerd:

    15.1.1. de Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;

    15.1.2. de betrokkene zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking van de gegevens;

    15.1.3. de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 van de verordening;

    15.1.4. de verwerking van Persoonsgegevens onrechtmatig was;

    15.1.5. de persoonsgegevens werden verzameld toen de betrokkene jonger was dan 16 jaar en de gegevens van de minderjarige werden verzameld zonder toestemming van de ouder of voogd.

15.2. Deze rechten zijn echter niet van toepassing indien de verwerking noodzakelijk is:

    15.2.1. het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;

    15.2.2. om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, die de verwerking van gegevens vereist, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

    15.2.3. om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid;

    15.2.4. voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;

    15.2.5. voor het instellen, handhaven of verdedigen van rechtsvorderingen.

16. HET RECHT OM DE GEGEVENSVERWERKING TE BEPERKEN

16.1. De betrokkene heeft het recht van de verantwoordelijke voor de verwerking te verlangen dat hij de verwerking beperkt wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

    16.1.1. de betrokkene de juistheid van de gegevens betwist gedurende een termijn waarbinnen de voor de verwerking verantwoordelijke de juistheid van de persoonsgegevens kan controleren;

    16.1.2. de verwerking van de persoonsgegevens onwettig is en de betrokkene bezwaar maakt tegen het wissen van de gegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de gegevens;

    16.1.3. de verantwoordelijke voor de verwerking de Persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene ze nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of

    16.1.4. de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie dat de gerechtvaardigde redenen van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

17. RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

17.1. De betrokkene heeft het recht de hem of haar betreffende persoonsgegevens die hij of zij aan de voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en computerleesbaar formaat te verkrijgen en heeft het recht deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke te doen toekomen, en de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mag dit niet verhinderen, wanneer:

    17.1.1. de verwerking is gebaseerd op toestemming;

    17.1.2. de gegevens langs geautomatiseerde weg worden verwerkt.

17.2. Dit recht mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

17.3. Bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit heeft de betrokkene het recht de persoonsgegevens rechtstreeks van een voor de verwerking verantwoordelijke naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke te laten overdragen, indien dit technisch haalbaar is.

17.4. Dit recht is niet van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

18. HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN EN UW TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING IN TE TREKKEN

18.1. De betrokkene heeft het recht te allen tijde op gronden die verband houden met zijn of haar specifieke geval bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens wanneer die verwerking plaatsvindt op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de verordening, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet langer, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke aantoont dat de verwerking noodzakelijk is om dwingende legitieme redenen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

18.2. Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, heeft de betrokkene het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende Persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke direct marketing.

18.3. Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.

18.4. Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, heeft de betrokkene het recht om zich op met zijn specifieke geval verband houdende gronden te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, behalve wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

18.5. Opmerking: De weigering van een Bezoeker om toestemming te geven voor de verwerking van gegevens kan zijn/haar toegang tot de websitediensten van de Onderneming beperken of beëindigen, indien de Onderneming niet in staat is haar diensten of verplichtingen uit te voeren zonder de gegevens van de Bezoeker. Indien de verwerking van de gegevens van de Bezoeker voor direct-marketingdoeleinden wordt opgeschort, kan de Bezoeker nog steeds gebruik maken van de diensten van de Onderneming, maar zal hij niet langer direct-marketinggerelateerde kennisgevingen over kortingen of soortgelijke onderwerpen kunnen ontvangen.

19. HET RECHT OM DE TOEPASSING VAN EEN UITSLUITEND OP GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING, WAARONDER PROFILERING, GEBASEERD BESLUIT TE VERWERPEN

19.1. In die gevallen heeft de betrokkene het recht te verzoeken om intrekking van een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit en om herziening daarvan:

    19.1.1. wanneer het Bedrijf uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten neemt.

    19.1.2. Wanneer een betrokkene verzoekt om herziening van een op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, verricht de verantwoordelijke voor de verwerking een grondige beoordeling van alle relevante gegevens, met inbegrip van de door de betrokkene verstrekte informatie, door een persoon binnen de verantwoordelijke voor de verwerking die over de passende bevoegdheden en bekwaamheid beschikt om het besluit te wijzigen.

20. HET RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VOOR GEGEVENSBESCHERMING

20.1. De gegevensverwerking en -bescherming in de Republiek Litouwen staat onder toezicht en controle van de Staatsinspectie voor gegevensbescherming (SDPI). Als u besluit dat het bedrijf uw rechten op het gebied van gegevensverwerking heeft geschonden, hebt u het recht contact op te nemen met de SDPI (https://vdai.lrv.lt) per telefoon +370 85 279 1445 of per e-mail [email protected].

21. EEN VERZOEK INDIENEN VOOR DE UITOEFENING VAN DE RECHTEN VAN DE BETROKKENE

21.1. De betrokkene heeft het recht de rechten van de betrokkene op te eisen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, door middel van een persoonlijke aanvraag, per post of via elektronische middelen. Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, zal een medewerker van de Onderneming u een formulier overhandigen waarin u uw voorkeuren met betrekking tot de verwerking van gegevens door de Onderneming aangeeft. Wij zullen u binnen 30 kalenderdagen antwoorden.

21.2. Om de rechten van de betrokkene uit te oefenen, kunt u contact opnemen met het Bedrijf via de contacten en/of het adres vermeld in punt 1.1 van dit gegevensbeschermingsbeleid.

21.3. Wanneer om de uitoefening van de rechten van de betrokkene persoonlijk mondeling of schriftelijk wordt verzocht, dient de betrokkene zijn identiteit aan te tonen door middel van een document dat zijn of haar identiteit bewijst. Wordt dit niet gedaan, dan worden de rechten van de betrokkene niet uitgeoefend. Deze bepaling is niet van toepassing indien de Betrokkene informatie vraagt over de verwerking van Persoonsgegevens overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679.

21.4. Indien de uitoefening van de rechten van de betrokkene schriftelijk per post wordt aangevraagd, moet het verzoek vergezeld gaan van een notariële kopie van het identiteitsbewijs van de betrokkene. Bij indiening van een verzoek langs elektronische weg moet het verzoek worden ondertekend met een gekwalificeerde elektronische handtekening of met elektronische middelen die de integriteit en de onmisbaarheid van de tekst kunnen waarborgen. Deze bepaling is niet van toepassing indien de betrokkene verzoekt om informatie over de verwerking van Persoonsgegevens overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679.

21.5. Het verzoek om uitvoering van de rechten van de betrokkene moet leesbaar zijn, door de persoon zijn ondertekend en de naam, het adres en/of andere contactgegevens van de betrokkene bevatten met het oog op het onderhouden van het contact of het geven van een antwoord met betrekking tot de uitvoering van de rechten van de betrokkene.

21.6. De betrokkene kan zijn rechten zelf of via een vertegenwoordiger uitoefenen.

21.7. In het verzoek vermeldt de vertegenwoordiger van de persoon zijn of haar naam, achternaam, adres en/of andere contactgegevens voor communicatie, waarmee de vertegenwoordiger van de persoon een antwoord wenst te ontvangen, alsmede de naam, achternaam, persoonlijk identificatienummer, identificatienummer volgens het identificatiesysteem van de verantwoordelijke voor de verwerking (indien aanwezig), adres en andere gegevens die nodig zijn voor de identificatie van de betrokkene, en verstrekt hij of zij een document waarin de vertegenwoordiging wordt bevestigd.

21.8. In geval van twijfel over de identiteit van de betrokkene zal de verantwoordelijke voor de verwerking om aanvullende informatie vragen die nodig is om deze te verifiëren.

21.9. Gescande kopieën van ondertekende verzoeken of per e-mail ingediende klachten zonder een gekwalificeerde elektronische handtekening voldoen niet aan de wettelijke voorschriften. Dit kan een belemmering vormen voor de aanvaarding van uw verzoek, dus als u niet over een gekwalificeerde elektronische handtekening beschikt, moet u uw verzoek persoonlijk of per post indienen onder de hierboven vermelde voorwaarden.

21.10. Voor verzoeken tot uitoefening van rechten uit hoofde van de GDPR geldt een maximumtermijn van 1 maand. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal ontvangen verzoeken, kan deze termijn met 2 maanden worden verlengd, met een afzonderlijke kennisgeving aan de verzoeker waarin de redenen voor de verlenging worden vermeld.

21.11. U kunt het formulier voor de uitoefening van uw rechten downloaden door hier te klikken

21. EEN VERZOEK INDIENEN VOOR DE UITOEFENING VAN DE RECHTEN VAN DE BETROKKENE

22.1. Na ontvangst van een verzoek van een betrokkene wordt hem uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie verstrekt over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. In geval van vertraging bij het verstrekken van de informatie wordt de betrokkene binnen een bepaalde termijn op de hoogte gebracht, met opgave van de redenen voor de vertraging en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale inspectiedienst voor gegevensbescherming. Wanneer de betrokkene het verzoek langs elektronische weg indient, wordt de informatie indien mogelijk ook langs elektronische weg aan hem verstrekt, tenzij hij anders verzoekt.

22.2. Indien het verzoek niet overeenkomstig de procedures en vereisten van afdeling IX van het reglement wordt ingediend, wordt het niet behandeld en wordt de betrokkene daarvan onverwijld en uiterlijk binnen 14 werkdagen met opgave van redenen in kennis gesteld.

22.3. Indien tijdens de behandeling van het verzoek wordt vastgesteld dat de rechten van de betrokkene worden beperkt op de in artikel 23, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679 genoemde gronden, wordt de betrokkene daarvan in kennis gesteld.

22.4. Informatie wordt verstrekt in de officiële taal in antwoord op een verzoek van een betrokkene voor de uitoefening van zijn of haar rechten.

22.5. Alle acties in antwoord op verzoeken van de betrokkene om de rechten van de betrokkene uit te oefenen, worden kosteloos uitgevoerd en van informatie voorzien.

22.6. De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen tegen het handelen of nalaten van het Bedrijf bij de uitoefening van de rechten van de betrokkene bij de Staatsinspectie voor gegevensbescherming, of bij een vertegenwoordiger van de betrokkene, of bij een door de betrokkene gemachtigde non-profit instantie, organisatie of vereniging die voldoet aan de vereisten van artikel 80 van de Verordening (EU) 2016/679, bij de Staatsinspectie voor gegevensbescherming gevestigd te A. Juozapavičius str. 6, Vilnius, e-mail: [email protected], website: https://vdai.lrv.lt, alsmede bij de rechtbank van de Republiek Litouwen.

22.7. In geval van materiële of immateriële schade als gevolg van de schending van de rechten van de betrokkene heeft de betrokkene recht op schadevergoeding, waarvoor hij zich tot de rechterlijke instanties van de Republiek Litouwen kan wenden.

AFDELING IV. SLOTBEPALINGEN

23. Dit beleid inzake gegevensbescherming wordt ten minste eenmaal per jaar of bij wijzigingen in de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens geëvalueerd en bijgewerkt.

24. Het Bedrijf, zijn werknemers, filialen of bevoegde personen, alsmede de Bezoekers van de Website, zijn verplicht de voorwaarden en verplichtingen van het Gegevensbeschermingsbeleid na te leven en de beginselen van dit Gegevensbeschermingsbeleid te volgen bij de uitoefening van hun functies.

25. De Onderneming heeft het recht om de regels beschreven in dit Beleid geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Wij zullen de wijzigingen bekendmaken door een bijgewerkte versie van het Beleid op de Website te plaatsen.

Laatste bijwerking: 2021-07-12